Zilya KHAZHİN – New Vision

Zilya KHAZHİN

ISTQB® Foundation Level Yazılım Test Uzmanı.

Underwater model.