Zilya KHAZHİN – New Vision

Zilya KHAZHİN

ISTQB® Foundation Level Test specialist. Underwater model.